Istoriyası, ruh kulturası, adetleri, dil hem bilinç – gagauzların en maanalı hem paalı millet yapan komponentleri.

    Ruh kulturası hem istoriyası,halkın fikir bilinci, onun diri aklı, angısı boydan-boya geçirer halkın gördüklerini hem bilgilerini, inanışlarını, adetlerini hem adet sıralarını, kullanış normalarını.

      Büünkü gündä duran problema – üürenmää gagauzların istoriyasını hem ruh kulturasını, neet koyup enidän diriltmää hem düzmää onnarın evelki uurunda durumunu, hem dä çözmää etnogenez problemalarını.

«Gagauz istoriyası » disţiplinanın programası düzülü maasuz Komrat devlet universitetindä   juridik fakultetlerindä üürenän studentlerä deyni.

   Bu programa belli eder üüretmäk sistemasının sırasını, neetlerini hem daavaları, alarak esaba studentlerin fundamental hazırlanmasını hem kendibaşına üürenmesini.

   «Gagauz istoriyası» disţiplinanın temel daavası – zenginnetmää studentlerin bilgilerini istoriya, kultura hem adetleri tarafından; terbietmää sevgi Bucak tarafına hem gagauz halkına, gagauz istoriyasına hem kulturai.

   Bu bilim hem praktik kursu, angısı aaraştırêr hem üürener gagauz halkın istoriyasını, kulturasını türlü aspektlerdä.