Modulul А 

Програмата на този модул е посветена на актуални въпроси на преподаването на Български език и литература в условията на модернизация на образованието. Разглеждат се външни и вътрешни причини за реформиране на образователната система. Показват се принципите на структуриране на учебния процес. Дадена е характеристика на основните направления в промяната на съдържанието на основните (филологически) предмети в гимназиите и лицеите на ХХІ век. Въпросите на творческото развитие на учениците се разглеждат като основна цел на общото средно образование. Определя се мястото и значението на предметите "Български език" и "литература" в системата на училищното образование и възпитание.