Modulul D

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ

Целта на повишаване на професионалната квалификация на педагогическия персонал е подобряване на наличните и откриване на нови знания, придобиване на умения в решаването на практически задачи, подобряване на качеството на образованието като цяло.
Като цяло модулът има за цел да повиши ефективността на професионалната дейност на учителя по български език и литература.
Теоретичният курс "Новото в съвременната лингвистика" трябва да запознае слушателите с основните промени във фонологичната система на българския език, българската граматика (морфология и синтаксис). Слушателите трябва да усвоят не само основните теоретични положения, но и да се ориентират в проблемните ситуации